Regulamin

REGULAMIN

ZnalezioneZagubione.pl

Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania z portalu internetowego znajdującego się pod adresem URL ZnalezioneZagubione.pl, zwanego dalej „Serwisem”.

Serwis prowadzony jest przez Annę Bilewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ZnalezioneZagubione.pl Anna Bilewicz ze stałym miejscem wykonywania działalności w Warszawie (04-979) przy ulicy Popradzkiej 7a, NIP 524-234-52-77, REGON 141210751 (dalej jako: „Właściciel”).

Adres Serwisu i dane kontaktowe:
adres internetowy – www.ZnalezioneZagubione.pl
e-mail – kontakt@znalezionezagubione.pl
adres korespondencyjny – ul. Popradzka 7a, Warszawie 04-979


Spis treści:

1 – Definicje

2 – Postanowienia ogólne

3 – Korzystanie z Usług

4 – Formularz kontaktowy

5 – Wyszukiwarka

6 – Konto

7 – Zamieszczanie, edycja i usuwanie Ogłoszeń oraz Ofert Adopcji

8 – Reklamacja

9 – Działania Użytkownika niezgodne z przepisami

10 – Uprawnienia konsumenckie

11 – Niektóre zakazy wynikające z przepisów prawa, związane ze sprzedażą i zakupem
zwierząt

12 – Postanowienia końcowe


§1 Definicje

1 – Serwis – platforma internetowa online dostępna w domenie www.ZnalezioneZagubione.pl.

2 – Użytkownik — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu po zalogowaniu na Konto lub z poziomu konta technicznego.

3 – Gość – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, nieposiadająca Konta lub do niego niezalogowana.

4 – Ogłoszenie/Oferta adopcji – wszelkiego rodzaju informacje dotyczące zagubienia lub znalezienia zwierzęcia, bądź udostępniania do sprzedaży (zgodnie z przepisami prawa) albo poszukiwania do zakupu, bądź udostępnia albo poszukiwania do adopcji, sporządzone przez Użytkownika i opublikowane w Serwisie na okres co najmniej 30 dni, na zasadach określonych w punkcie 7 Regulaminu. Ogłoszenia i Oferty Adopcji w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

5 – Kategoria – kategoria tematyczna (np. koty, psy, inne zwierzęta), do której przypisane jest Ogłoszenie lub Oferta adopcji.

6 – Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres e-mail) i hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Użytkownika, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w Serwisie. Zasady dotyczące Konta zostały określone w punkcie 3 Regulaminu.

7 – Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Właściciela Serwisu lub jego partnera biznesowego, na rzecz Użytkownika lub Gościa, za pośrednictwem Serwisu i zgodnie z Regulaminem.

8 – Formularz kontaktowy – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie zapytania/ wiadomości, dostępny w zakładce „Kontakt”.

9 – Prawa autorskie – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 ze zm.).

10 – Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.).

11 – Regulamin – niniejszy Regulamin.

§ 2 Postanowienia ogólne

1 – Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu znajdującego się pod adresem URL ZnalezioneZagubione.pl. Warunki korzystania z Serwisu przez Użytkowników i Gości, w tym zasady Rejestracji, publikacji i usuwania Ogłoszeń oraz Ofert Adopcji określa Regulamin.

2 – Użytkownik, jak i Gość, zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej innych Użytkowników oraz Gości. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym lub nieprawdziwym.

3 – Treści publikowane w Serwisie, w tym w szczególności Ogłoszenia i Oferty adopcji, niezależnie od ich formy, tj. materiały tekstowe, graficzne oraz wideo, są przedmiotem ochrony praw własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego oraz praw własności przemysłowej, Właściciela, Użytkowników lub Gości, którzy je wykonali i zamieścili. Zabrania się w szczególności:
a. jakiegokolwiek wykorzystywania tych treści bez pisemnej zgody osób uprawnionych;
b. jakiegokolwiek przetwarzania danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie, w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem, bez pisemnej zgody osób uprawnionych;
c. wykorzystywania oznaczeń Serwisu oraz Właściciela, w tym charakterystycznych elementów grafiki bez jego zgody.

4 – Właściciel nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami lub Użytkownikami i Gośćmi.

5 – Serwis jest portalem internetowym umożliwiającym Użytkownikom i Gościom odnalezienie zaginionych zwierząt na terenie całego kraju, lub znalezienie odpowiedniego opiekuna dla zwierzęcia przeznaczonego do adopcji, lub sprzedaży (zgodnie z przepisami prawa) zwierzęcia.

6 – W ramach Serwisu możliwe jest w szczególności:
a. przeglądanie zawartości Serwisu;
b. korzystanie z Konta i powiązanych z nim funkcjonalności;
c. publikacja i usuwanie Ogłoszeń oraz Ofert adopcji;

7 – Ogłoszenia oraz Oferty Adopcji zwierząt w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny. Celem zakupu (zgodnie z prawem) albo adoptowania danego zwierzęcia, niezbędny jest każdorazowo kontakt z osobą zgłaszającą możliwość sprzedaży lub adopcji. Właściciel Serwisu nie jest autorem Ogłoszeń ani Ofert Adopcji zamieszczanych w Serwisie przez Użytkowników.

8 – Usługa umieszczania Ogłoszeń oraz Ofert Adopcji, przeglądania zawartości Serwisu i usługi Konta są świadczone bezpłatnie.

9 – Do korzystania z Serwisu w pełnym zakresie należy spełnić wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem:
a. Posiadanie urządzenia aktywne połączonego z Internetem pozwalającego na obustronną komunikację przez protokół HTTPS, tj. komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
b. prawidłowo zainstalowaną i skonfigurowaną, aktualną przeglądarkę internetową obsługującą standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS3), np. Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej;
c. w przypadku urządzeń mobilnych: oryginalny system Android w wersji nie mniej niż 5.0 lub oryginalny system iOS w wersji nie mniej niż 10.0 Serwis może nie wyświetlać się poprawnie na telewizorach, telefonach Blackberry oraz telefonach z systemem Windows;
d. dostęp do poczty elektronicznej;
e. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

§ 3 Korzystanie z usług

1 – Korzystać z Serwisu na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Użytkownik oraz Gość.

2 – Użytkownik i Gość mogą korzystać z następujących Usług w Serwisie:
a. Ogłoszenia oraz Oferty Adopcji.
c. Formularz kontaktowy.
d. Konto Użytkownika.
e. Wesprzyj.
f. Wyszukiwarka.
g. Zapytaj o zwierzaka.
h. Zostaw komentarz.

3 – Szczegółowy opis Usług i zasad ich działania został opisany w Regulaminie.

4 – Właściciel obowiązany jest świadczyć Usługi z należytą starannością.

5 – Korzystanie z dostępnych Usług jest nieodpłatne.

§ 4 Formularz kontaktowy

1 – Korzystanie z Formularza kontaktowego rozpoczyna się z chwilą wypełniania Formularza dostępnego w zakładce „Kontakt” i kliknięciu na stronie Serwisu, po wypełnieniu Formularza Kontaktowego pola „Wyślij wiadomość”. W Formularzu kontaktowym niezbędne jest podanie przez Użytkownika lub Gościa następujących danych: imię, adres poczty elektronicznej („E-mail”), numer telefonu („Telefon”), „Temat”, treść wiadomości („Wiadomość”) oraz „Pytanie bezpieczeństwa”. Usługa Formularz kontaktowy ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zapytania za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zapytania za jego pośrednictwem.

2 – Przed wysłaniem wiadomości za pośrednictwem Usługi Formularz kontaktowy konieczne jest potwierdzenia zapoznania się z treścią Regulaminu oraz treścią Polityki Prywatności. Wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaznaczenie kwadratów dostępnych nad polem „Wyślij wiadomość”. Potwierdzenie treści Regulaminu oraz treści Polityki prywatności poprzez zaznaczenie kwadratów jest równoznaczne z zapoznaniem się z ich treścią.

§ 5 Wyszukiwarka

Korzystanie z Usługi Wyszukiwarki rozpoczyna się z momentem wejścia na stronę główną Serwisu, podaniu lokalizacji i/lub kategorii i/lub treści oraz kliknięciu pola „Wyszukaj”.

Po kliknięciu pola „Wyszukaj” Użytkownik lub Gość zostanie przekierowany do wyników wyszukiwania, gdzie ma możliwość skorzystać także z zaawansowanego wyszukiwania. Zaawansowane wyszukiwanie umożliwia wyszukiwanie poprzez podanie dodatkowych danych, tj.: „Słowa kluczowe”, „Lokalizacja” (nazwa województwa i miasto), Typ ogłoszenia (Zagubione, Adopcja, Znalezione). Skorzystanie z Usługi Wyszukiwarki ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu po skorzystaniu z niej.

§ 6 Konto

1 – W celu uzyskania pełnej funkcjonalności Serwisu, Gość powinien dokonać Rejestracji Konta i korzystać z Serwisu jako zalogowany Użytkownik.

2 – Konto umożliwia skorzystanie z następujących Usług:
a. dodawanie Ogłoszeń oraz Ofert Adopcji, i zarządzanie nimi,
b. wysyłania i odbierania wiadomości od innych Użytkowników oraz Gości.

3 – Do utworzenia Konta w imieniu osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną oraz dokonywania wszelkich czynności w ramach Serwisu uprawniona jest jedynie osoba umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.

4 – Osoba działająca w ramach Serwisu w imieniu i na rzecz Użytkownika musi być należycie upoważniona do działania i dokonywania w ramach Serwisu wszelkich czynności w imieniu i na rzecz takiego Użytkownika. Właściciel ma prawo do dokonania dodatkowej weryfikacji takiej osoby poprzez żądanie dokumentu potwierdzającego umocowanie do działania w imieniu Użytkownika.

5 – Użytkownikiem nie może być podmiot, który spełnia choćby jedno z poniższych kryteriów:
a. prowadzi działalność konkurencyjną wobec Właściciela w zakresie usług świadczonych w ramach Serwisu.
b. zamieszcza w Serwisie Ogłoszenia lub Oferty Adopcji, których treść jest niezgodna ze stanem faktycznym, nie związana z profilem Serwisu oraz niezgodna z prawem i dobrymi obyczajami.
c. prowadzi za pośrednictwem lub przy użyciu Serwisu jakąkolwiek działalność na własny użytek.

6 – Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie.

7 – Rejestracja Konta wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie poprzez wskazanie podanych tam danych, tj.: nazwy użytkownika, adres e-mail. Użytkownika musi podać również hasło, o długości minimum 5 znaków, które następnie musi powtórzyć. Aby zakończyć rejestrację Konta po wypełnieniu wszystkich pól należy wcisnąć pole „Zarejestruj mnie”.

8 – Przed zarejestrowaniem Konta konieczne jest potwierdzenia zapoznania się z treścią Regulaminu. Wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaznaczenie kwadratu dostępnego nad polem „Zarejestruj mnie”. Potwierdzenie treści Regulaminu poprzez zaznaczenie kwadratu jest równoznaczne z zapoznaniem się z jego treścią.

9 – Po wciśnięciu pola „Zarejestruj mnie”, na podany przez Gościa adres e-mail zostanie wysłana przez Właściciela wiadomość z informacją o potwierdzeniu aktywacji Konta. Z momentem potwierdzenia aktywacji Konta przez Użytkownika poprzez przycisk “Aktywuj konto” dochodzi do zawarcia umowy Usługi Konta na czas nieokreślony.

10 – Gość ma obowiązek w procesie Rejestracji oraz Gość/Użytkownik w toku korzystania z Serwisu podać dane prawdziwe, poprawne i aktualne i do których wykorzystywania jest uprawniony. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji danych w razie ich zmiany. Właściciel ma prawo do blokady Konta w przypadku, gdy podane dane nie będą spełniały powyższych wymogów, zgodnie z procedurą określoną w Regulaminie.

11 – Użytkownik ma obowiązek zachowania danych dostępu do Konta w tajemnicy i do ich ochrony przed dostępem przez osoby trzecie, w miejscu dla nich niedostępnym. Użytkownik niezwłocznie poinformuje Właściciela w razie powzięcia wiadomości o pozyskaniu danych dostępu do Konta przez osoby trzecie i w miarę możliwości dokona niezwłocznej ich zmiany.

12 – W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa korzystających z niego osób, Właściciel ma prawo do dokonania dodatkowej weryfikacji aktualności i prawdziwości danych podanych przez Użytkownika w tym w Ogłoszeniu lub w Ofercie Adopcji oraz żądania potwierdzenia przez Użytkownika jego tożsamości i informacji zawartych w Ogłoszeniu lub w Ofercie Adopcji. W powyższym zakresie Właściciel może korzystać m.in. z tzw. instytucji tajemniczego klienta w celu weryfikacji informacji o nieprawidłowościach przekazanych przez inne podmioty korzystające z Serwisu oraz wynikających z zastosowania wewnętrznych narzędzi monitorujących.

13 – Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Właściciela, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@znalezionezagubione.pl,

14 – Właściciel zastrzega sobie prawo wezwania Użytkownika do zmiany lub usunięcia zamieszczonych przez Użytkownika treści w ramach Serwisu, gdy naruszają one Regulamin, z podaniem przyczyny, a w razie bezskutecznego wezwania – do usunięcia tych treści.

15 – Właściciel przetwarza dane osobowe Użytkowników, osób działających w imieniu Użytkowników oraz Gości zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności, dostępnej na stronie Serwisu.

§ 7 Zamieszczanie, edycja i usuwanie Ogłoszeń oraz Ofert Adopcji

1 – Użytkownik może publikować Ogłoszenia lub Oferty Adopcji w Serwisie. Użytkownik może opublikować Ogłoszenie lub Ofertę adopcji poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza w Serwisie. Użytkowni może dokonać publikacji Ogłoszenia lub Oferty Adopcji po uprzednim zalogowaniu się do Konta. Publikacja Ogłoszenia oraz Oferty Adopcji nie jest możliwa dla Gości, a jedynie dla Użytkowników Serwisu.

2 – Ogłoszenie oraz Oferta Adopcji opublikowane przez Użytkownika w Serwisie jest dostępne dla wszystkich Gości Serwisu wraz z:
a. częściowym numerem telefonu Użytkownika (cały numer telefonu Użytkownika dostępny jest po naciśnięciu opcji „Odsłoń”),
b. adresem poczty elektronicznej e-mail (jeśli został podany podczas publikacji Ogłoszenia lub Oferty Adopcji);
c. lokalizacją,
d. data publikacji Ogłoszenia lub Oferty Adopcji,
e. opisem Ogłoszenia lub Oferty Adopcji,
f. formularzem kontaktowym, umożliwiającym Użytkownikom i Gościom skontaktowanie się z Użytkownikiem publikującym Ogłoszenie lub Ofertę Adopcji i przesłanie mu wiadomości lub dodanie komentarza.

3 – Z momentem publikacji Ogłoszenia lub Oferty Adopcji Użytkownik udziela Właścicielowi niewyłączną, nieograniczoną terytorialnie i nieodpłatną licencję na utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie całości lub dowolnego fragmentu Ogłoszenia lub Oferty Adopcji, w celu jego wyświetlania w Serwisie, a także w dowolnym miejscu za pośrednictwem sieci Internet, w tym w dostępnych wyszukiwarkach internetowych oraz portalach społecznościowych. Udzielenie licencji jest konieczne dla pełnego korzystania z Serwisu. Ze względu na specyfikę Internetu Właściciel nie ma pełnej kontroli nad rozpowszechnianiem treści publikowanych lub przesyłanych z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu innym Użytkownikom.

4 – Treść każdego Ogłoszenia oraz Oferty Adopcji powinna spełniać wymogi określone w Regulaminie, być zgodna z prawdą, jednoznaczna i zrozumiała. Użytkownik publikujący Ogłoszenie, jak i Ofertę Adopcji, zachowuje swobodę określenia treści Ogłoszenia i Oferty Adopcji w granicach prawa i z zachowaniem następujących wymogów:
a. Ogłoszenie oraz Oferta Adopcji sporządzone zostanie w języku polskim, przy czym może być również uzupełnione o wersję w języku obcym,
b. Ogłoszenie oraz Oferta Adopcji nie będzie zawierało słów powszechnie uznanych za wulgarne lub obraźliwe,
c. Jedno Ogłoszenie i jedna Oferta Adopcji może dotyczyć wyłącznie jednej informacji,
d. Przedmiotem Ogłoszenia i Oferty Adopcji mogą być jedynie treści będące przedmiotem działalności Serwisu,
e. Ogłoszenie oraz Oferta Adopcji powinny zawierać dokładne i kompletne informacje dotyczące Ogłoszenia i Oferty Adopcji,
f. Zdjęcia dodane w Ogłoszeniu, jak i w Ofercie Adopcji, powinny być sporządzone przez Użytkownika i nie mogą zawierać żadnych dodatkowych oznaczeń, opisów, jakichkolwiek znaków graficznych i innych oznaczeń wprowadzających mylne wrażenie, jeżeli Użytkownik zdecyduje się zamieścić zdjęcie, które nie zostało przez niego sporządzone, wówczas musi dysponować odpowiednim tytułem prawnym od autora zdjęcia i ponosi względem autora pełną odpowiedzialność za naruszenie jego praw,
g. W treści Ogłoszenia i Oferty Adopcji nie można zamieszczać elementów takich jak w szczególności: reklamy, kody QR, treści promocyjne i ogłoszeniowe, adresy stron internetowych oraz innych elementów prowadzących lub zachęcających Użytkowników do przejścia na strony Użytkowników lub podmiotów trzecich,
h. Zabroniona jest manipulacja słowami kluczowymi.

5 – W przypadku, gdy Użytkownik opublikuje Ogłoszenie lub Ofertę Adopcji w niewłaściwej Kategorii, Ogłoszenie i Oferta Adopcji może zostać usunięte, o czym Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail.

6 – Właściciel uprawniony jest do edycji treści Ogłoszenia i Oferty Adopcji, w celu poprawy lub uzupełnienia parametrów Ogłoszenia i Oferty Adopcji oraz w przypadku niezgodności treści Ogłoszenia lub Oferty Adopcji z Regulaminem.

7 – Niedozwolone są działania Użytkownika, których efektem może być sztuczne zawyżanie pozycji Ogłoszenia lub Oferty Adopcji na liście Ogłoszeń lub Ofert Adopcji znajdującej się w Serwisie. Za sztuczne zawyżenie pozycji Ogłoszenia lub Oferty Adopcji na liście Ogłoszeń lub Ofert Adopcji uznaje się w szczególności usuwanie Ogłoszenia lub Oferty Adopcji i dodawanie go na nowo w czasie krótszym niż 30 dni od zakończenia ostatniego okresu emisji Ogłoszenia lub Oferty Adopcji.

8 – Użytkownik może w każdym czasie dokonać modyfikacji zamieszczonego przez siebie Ogłoszenia lub Oferty Adopcji poprzez uzupełnienie braków, usunięcie błędów oraz zmiany stanu faktycznego. Zmiana może zostać dokonana jedynie w sposób zgodny z Regulaminem. Zmiana jest możliwa po naciśnięciu pola „Edycja”. Edycja Ogłoszenia lub Oferty Adopcji powinna zostać dokonana niezwłocznie przez Użytkownika, poprzez zmianę danych, po wykryciu przez niego nieprawidłowości zgodnie z zapisami Regulaminu. Również Właściciel może dokonać Edycji Ogłoszenia lub Oferty Adopcji.

9 – Użytkownik może w każdej chwili usunąć Ogłoszenie oraz Ofertę Adopcji. Ogłoszenie i Oferta Adopcji powinny zostać usunięte, w szczególności w przypadku osiągnięcia lub wyczerpania celu jego opublikowania w Serwisie.

§ 8 Reklamacja

1 – Właściciel dokłada wszelkich starań, aby Usługi świadczone przez niego były wolne od wad, na najwyższym poziomie oraz najwyższej jakości. Użytkownikowi natomiast przysługuje prawo do złożenia reklamacji, w przypadku powzięcia wątpliwości, że Właściciel świadczy usługi niezgodnie z Regulaminem.

2 – Użytkownik może złożyć reklamacje w szczególności w przypadku:
a. wystąpienie nieprawidłowości dotyczących działań Serwisu,
b. niewykonania lub nienależytego wykonania świadczonych przez Właściciela Usług.

3 – W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 2 lit a, przed złożeniem reklamacji należ poinformować Właściciela o zaistnieniu problemu drogą mailową lub telefoniczną na wskazane dane kontaktowe.

4 – Reklamacje należy złożyć w wybrany, poniższy sposób:
a. za pośrednictwem Formularza kontaktowego,
b. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: kontakt@ZnalezioneZagubione.pl,
c. pisemnie, na adres kontaktowy wskazany Właściciela.

5 – Reklamacja powinna zawierać następujące dane:
a. imię i nazwisko,
b. adres poczty elektronicznej e-mail Użytkownika,
c. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w
szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości,
d. żądania Użytkownika.

6 – Właściciel rozpoznaje reklamacje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Informacja o rozpoznaniu reklamacji zostanie przekazania w sposób adekwatny do jej złożenia przez Użytkownika.

§ 9 Działania Użytkownika niezgodne z przepisami

1 – Użytkownik i Gość uprawnieni są do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, w granicach prawa i dobrych obyczajów obowiązujących społeczeństwo informacyjne, z poszanowaniem praw i dóbr innych osób. W szczególności, Użytkownik zobowiązuje się do:

a. niepodejmowania działań, które mogłyby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym do nieingerowania w zawartość Serwisu, Konta lub Kont innych Użytkowników, czy też w elementy informatyczne Serwisu;
b. niepodejmowania działań bezprawnych, w tym przesyłania lub publikowania za pośrednictwem Serwisu treści sprzecznych z przeznaczeniem Serwisu, treści naruszających przepisy prawa, dobra osobiste, treści sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz naruszające cudze prawa własności intelektualnej, a także treści o charakterze dyskryminującym lub rasistowskim;
c. podawania prawdziwych i rzetelnych informacji;
d. powstrzymywania się od działania w złej wierze, od nadużywania funkcjonalności Serwisu, korzystania z Serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem i wbrew Regulaminowi.

2 – Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania powyższych obowiązków oraz wszystkich obowiązków określonych w Regulaminie na każdym etapie korzystania z Usług Serwisu.

3 – Każdy Gość oraz Użytkownik ma możliwość zgłoszenia Właścicielowi zauważonych działań sprzecznych z Regulaminem, rozpowszechnianych za pośrednictwem Serwisu. Wszelkie podejrzenie naruszeń można zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: kontakt@znalezionezagubione.pl.

4 – Właściciel, w przypadku powzięcia informacji o podejrzeniu naruszeń, podejmie działania zmierzające do wyjaśnienia wszelkich okoliczności naruszenia. W przypadku potwierdzenia, że doszło do naruszenia Właściciel zobowiązuje się do podjęcia działań, stosownie do poziomu i wagi naruszenia. Właściciel może w szczególności:
a. Edytować treści w niezbędnym zakresie;
b. Wezwania Użytkownika do zaprzestania naruszeń;
c. Czasowo zawiesić emisje danych do czasu zaprzestania działań przez Użytkownika;
d. Usunąć dane;
e. Zawiesić lub usunąć Konto użytkownika, w przypadku rażących naruszeń lub w przypadku bezskutecznego wezwania do zaprzestania naruszeń.

W przypadku potwierdzenia, że doszło o naruszenia, Właściciel poinformuję osobę zgłaszającą o podjętych działaniach, w stosunku do Gościa lub Użytkownika dokonującego naruszenia.

§ 10 Uprawnienia konsumenckie

1 – Konsument oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy z Właścicielem, odstąpić od umowy dotyczącej danej usługi bez podania przyczyny, składając oświadczenie w tym zakresie za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnie na adres Właściciela. Właściciel podkreśla jednak, że wraz z odstąpieniem od umowy usługi Konta wygasają pozostałe umowy łączące Właściciela z Użytkownikiem, dotyczące Serwisu. Poniżej wzór klauzuli zawierającej oświadczenie o odstąpieniu:

Ja niżej podpisany/podpisana ………….. niniejszym odstępuję od umowy z dnia …………… o świadczenie usługi ……………… w ramach Serwisu ZnalezioneZagubione.pl.

2 – Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów konsumenckich, zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, przy czym szczegółowe informacje w tym zakresie wraz z zasadami dostępu do tych możliwości, dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK):
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html

W UOKiK działa również Punkt kontaktowy, który udziela informacji dotyczących polubownych postępowań.

§ 11 Niektóre zakazy wynikające z przepisów prawa, związane ze sprzedażą i zakupem zwierząt

1 – Zgodnie z art. 10a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku, zabrania się m.in.:
a) wprowadzania do obrotu zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach,
b) prowadzenia targowisk, targów i giełd ze sprzedażą zwierząt domowych,
c) wprowadzania do obrotu psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli (zakaz nie dotyczy podmiotów prowadzących schroniska dla zwierząt oraz organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt),
d) rozmnażania psów i kotów w celach handlowych (nie dotyczy hodowli zwierząt zarejestrowanych w ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów i kotów).

2 – Zgodnie z art. 10b ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku, zabrania się:
a) nabywania zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach,
b) nabywania psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli (zakaz nie dotyczy nabycia psów i kotów od podmiotów prowadzących schroniska dla zwierząt oraz organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt).

§ 12 Postanowienia końcowe

1 – Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w przypadku zaistnienie poniższych okoliczności:
a. Konieczność poprawy bezpieczeństwa Użytkowników;
b. Usprawnienie działań mających na celu przeciwdziałanie nadużyciom w związku z korzystaniem z Serwisu;
c. Uproszczenia funkcjonalności lub konieczności jej uszczegółowienia;
d. W wyniku zmian przepisów prawa;
e. Dodania odpłatnych Usług;
f. Wprowadzenie nowej lub usunięcie dotychczasowej Usługi w funkcjonowaniu Serwisu;

2 – Każdorazowa zmiana Regulaminu zostanie niezwłocznie opublikowana na stronie Serwisu oraz zostanie przesłana drogą na wskazany przez Użytkownika adres poczty e-mail. Treść wiadomości elektronicznej przesłana na adres e-mail Użytkownika będzie zawierała informację o dokonaniu zmian, terminie zmian oraz odesłanie do Regulaminu.

3 – Zmiany wchodzą w życie z chwilą upływu 14 dni od opublikowania na stronie Serwisu.

4 – Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, tj. został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek opłat lub nowych opłat (jeśli takowe będę wcześniej obowiązywały) lub podwyższeniem istniejących, Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

5 – W wyjątkowych sytuacjach Regulamin może zostać zmieniony bez zachowanie powyższego 14-dniowego terminu, w tym ze skutkiem natychmiastowym. Do takich wyjątkowych sytuacji należy w szczególności:
a) zmiana wynika z obowiązku prawnego lub regulacyjnego, który uniemożliwia zachowanie wyżej wymienionego 14-dniowego terminu,
b) zmiana wynika z konieczności przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną pośrednictwa internetowego, Użytkowników, Gości, Właściciela przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innym zagrożeniem dla cyberbezpieczeństwa.

6 – Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Właściciela w ramach Serwisu zostaną poddane właściwym sądom powszechny.

7 – W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.); Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta (Dz. U. 2020 r., poz. 287 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2022 roku.